0% Complete

Softhis
JPK

01
System jest rozwiązaniem pozwalającym na generowanie, walidację i dostarczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Funkcjonowanie systemu oparte jest o matrycę lub bazę danych, zasilaną z dowolnych systemów finansowo - księgowych używanych w firmie.

Zasilenie danymi odbywa się poprzez ręczne wprowadzanie danych do matrycy lub dzięki zastosowaniu Modułu Konwertera, za pomocą plików źródłowych w formatach: XLSX, XML, CSV, JSON lub bezpośrednie połączenie z bazą danych.

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 • Moduł – Generator JPK
 • Moduł – Konwerter
 • Moduł – Korektor
 • Moduł – Podpisu i wysyłki

System jest rozwiązaniem modułowym, pozwalającym na elastyczny wybór jego elementów. Współpracuje z każdym dostępnym na rynku oprogramowaniem, bez względu na jego wersję czy kraj pochodzenia.Moduł
Generator

02
Moduł służy do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie ze standardami wytyczonymi przez Ministerstwo Finansów.

2.1 SPOSÓB DZIAŁANIA

Moduł rozpoczyna pracę od pobrania danych wejściowych. W kolejnych krokach przeprowadza kontrolę spójności i poprawnego odczytu pobranych danych, a następnie produkuje plik wynikowy XML.

Istotnym elementem działania Systemu jest sprawdzenie spójności dostarczonych danych. System sprawdza, czy dane składają się poprawnie w kolejne elementy. Przykładem może być kontrola poprawności sumowania pozycji faktury do jej końcowej wartości.

Ostatnim elementem procesu jest generowanie raportu z przeprowadzonych prac. Raport zawiera kluczowe informacje potrzebne do zweryfikowania, czy wszystkie wprowadzone dane zostały poprawnie przetworzone.

2.2 SPOSÓB OBSŁUGI

Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego odbywa się na żądanie użytkownika. System - po zarejestrowaniu nowego zadania - rozpoczyna działanie, a po zakończonych pracach oznacza element na liście przetworzeń jako zakończony. Wynikowe pliki XML zostają zapisane w repozytorium plików.

2.3 GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

 • produkcja wynikowych plików XML
 • kontrola spójności danych wejściowych
 • kontrola poprawności sum kontrolnych danych wejściowych
 • tworzenie raportów na podstawie wygenerowanych plików XML, by kontrolować poprawność przebiegu całego procesu tworzenia JPK


Moduł
Konwerter

03
Moduł jest rozszerzeniem podstawowej funkcjonalności Systemu, pozwala na automatyczną konwersję danych wejściowych z dowolnych formatów danych.

3.1  SPOSÓB DZIAŁANIA

Moduł rozpoczyna pracę od pobrania danych wejściowych ze zdefiniowanego wcześniej miejsca. Dokonuje sprawdzenia poprawności formatu z wcześniej zdefiniowanymi mapowaniami i konwertuje do postaci matrycy danych. Dodatkowym trybem działania Modułu Konwertera jest możliwość dokonania importu danych bezpośrednio z systemów bazodanowych. W przypadku wybrania takiej metody zasilenia, moduł jako źródło danych obierze zdefiniowaną wcześniej bazę danych.  Po zakończeniu konwersji danych System tworzy raport z przeprowadzonych prac.

3.2  SPOSÓB OBSŁUGI

Użytkownik definiuje typ pliku i strukturę logiczną, do której ma nastąpić konwersja oraz wybiera plik źródłowy. W przypadku trybu importu danych z zewnętrznych baz, prosi o wybranie bazy źródłowej zamiast pliku raportowego.

Przykład – Wyciągi bankowe:

Na liście wyboru należy zaznaczyć „Wyciągi bankowe”, wybrać format wejściowy (np.: MT940), bank z którego pochodzi raport. Po zatwierdzeniu wszystkich elementów w systemie zostanie utworzone zadanie konwersji, po zakończeniu którego w katalogu wyjściowym pojawią się wynikowe pliki matrycowe.

3.3 DOSTOSOWANIE

Istotnym elementem wdrożenia Modułu Konwertera jest zdefiniowanie rodzajów plików wejściowych. Jeśli w obrębie wdrożenia pojawia się nowy raport, który dotąd nie był częścią rozwiązania, to częścią wdrożenia staje się również mapowanie tego raportu do mechanizmu konwertującego. Podobnie w przypadku wystąpienia potrzeby importu z nowej struktury bazodanowej, mapowanie jej danych na matryce wynikowe musi być częścią prac wdrożeniowych.

3.4  GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

 • wczytywanie plików raportowych w określonych formatach (XLSX, CSV, XML, JSON)
 • sprawdzanie poprawności wczytanych danych z określonym schematem
 • wczytywanie danych z zewnętrznych baz danych
 • produkcja plików matrycowych lub matrycowej bazy danych
 • tworzenie raportu konwersji


Moduł
Korektor

04
Moduł służy edytowaniu lub wprowadzaniu danych do matrycy, w celu ich uzupełnienia lub kontroli.

4.1  SPOSÓB DZIAŁANIA

Moduł jest interfejsem graficznym w przeglądarce, pozwalającym na wykonanie operacji dodawania, edytowania, usuwania i listowania rekordów danego rodzaju. Działa na podstawie bazy danych, która jest wymagana przy instalacji systemu wyposażonego w ten moduł.

4.2  SPOSÓB OBSŁUGI

Obsługa modułu dzieli się na trzy obszary: import danych, edycja danych oraz eksport do bazy.

W obszarze importu danych użytkownik wybiera źródło importu, czyli plik matrycowy lub zewnętrzną bazę danych znaną Modułowi Konwerter (wymaga posiadania Konwertera). Po wyborze sposobu importu i źródła, tworzone jest - jak w poprzednich modułach - zadanie importu. Import wykonywany jest do osobnego „zbioru”, czyli wszystkie dane zaimportowane do systemu w danym zadaniu są przypisane do indywidualnego „zbioru” danych. Dzięki temu dane z pojedynczego zadania importowego są łatwo separowalne spośród całego dostępnego zakresu.

W obszarze edycji użytkownik wybiera jedną ze struktur (FV, Rejestr VAT, Księgi Rachunkowe, Magazyn, Wyciągi Bankowe), której edycji będzie dokonywał. Po wybraniu obszaru danych prezentowany jest widok listy rekordów, przypisanych do danej struktury. Użytkownik może:

 • dodać kolejny rekord
 • edytować istniejący rekord
 • usunąć istniejący rekord
 • wyświetlać szczegóły istniejącego rekordu

System rejestruje i wersjonuje każdą operację wykonaną przez użytkownika.

W obszarze eksportu danych z bazy użytkownik musi wybrać zakres danych do eksportu i określić format wyjściowy – plik matrycowy lub XML. Po określeniu wymaganych parametrów zostanie utworzone zadanie eksportowe, a po jego wykonaniu użytkownik zostanie powiadomiony o zakończeniu. Eksport, podobnie jak wszystkie inne zadania systemowe, kończy się raportem wykonanych prac.

4.4  GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

 • edytowanie dowolnych struktur danych
 • możliwość ręcznego wprowadzania / uzupełniania danych
 • listowanie, dodawanie, edytowanie, usuwanie i przeglądanie szczegółów rekordów
 • eksport do plików matrycowych
 • eksport do formatu JPK
 • moduł posiada możliwość integracji z systemami OCR


Moduł
Podpisu i wysyłki

05
Moduł służy do podpisania, szyfrowania i przesłania wynikowego XML do Ministerstwa Finansów.

5.1 PODPIS KWALIFIKOWANY

Moduł wyposażony jest w funkcjonalność podpisu kwalifikowanego - przy pomocy rozwiązania dostarczanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR).
W przypadku jeśli osoba uprawniona do podpisania JPK korzysta z rozwiązania innego dostawcy, konieczne będzie pobranie plików na lokalny komputer, podpisanie  posiadanym rozwiązaniem i wgranie podpisanych wersji ponownie do systemu.

5.2 WYSYŁKA

Przeprowadzenie procedury wysyłki plików do interfejsów udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, odbywać się będzie przy zachowaniu wszystkich procedur wymaganych przez MF. Po wybraniu plików, które mają być przekazane, zostanie utworzone zadanie pakowania, szyfrowania i wysyłki plików do MF. Po zakończeniu system wygeneruje raport z przeprowadzonych prac.

5.3 GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

 • potwierdzenie plików podpisem kwalifikowanym
 • wysyłka przygotowanych XML do Ministerstwa Finansów
 • odbiór i przechowywanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
 • szyfrowanie danych
 • wczytywanie plików XLSX, które są przechowywane w istniejących systemach informatycznych
 • tworzenie raportów z wysyłki plików XML


Podstawa
Prawna

07
Zgodnie z przyjętą ustawą, obowiązek generowania danych z ewidencji VAT oraz comiesięczne raportowanie do Urzędu Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmie największe podmioty gospodarcze już od dnia 1 lipca 2016r. Małe i średnie przedsiębiorstwa obowiązek obejmie od 1 stycznia 2017r., natomiast od 1 stycznia 2018r. będzie to dotyczyło także mikroprzedsiębiorstw.

Jednolity Plik Kontrolny będzie obowiązywał około 1 842 589 przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce i podlegających polskiej ordynacji podatkowej. Od 01.07.2016 r. do udostępniania ksiąg podatkowych w postaci JPK będą zobligowane przedsiębiorstwa duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników lub osiągające obrót powyżej 50 mln euro rocznie lub posiadające roczną sumę bilansową większą niż 43 mln Euro.

Duże firmy będą zobowiązane  bez wezwania i w sposób automatyczny  do przekazywania JPK drogą elektroniczną już od 25 sierpnia 2016r.O nas
Informacje

08

Firma Softhis działa na rynku dedykowanych rozwiązań informatycznych od 2005 roku. W naszym portfolio znajduje się wiele projektów takich jak: systemy CRM, ERP, rozwiązania workflow, e-podpis oraz systemy do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Softhis współpracuje także z GEIST (Group for Engineering of Intelligent Systems and Technologies) przy Akademii Górniczo - Hutniczej oraz Politechniką Poznańską. Jest patronem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, członkiem Izby Gospodarki Elektronicznej. Ranking Deloitte Technology Fast50 CE, skupiający najszybciej rozwijające się firmy technologicznie innowacyjne, uplasował Softhis w 2013 roku na 1 miejscu w Polsce i 3 w Europie Środkowej.

Sprawdź realizacje SofthisKontakt
z nami

09

Siedziba biura i adres korespondencyjny:

Softhis sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20 A
31-553 Kraków

Kontakt:

tel.: (+48) 12 350 55 55
fax: (+48) 12 378 33 31email: office@softhis.com

Dane firmy:

NIP: 677-22-51-886
REGON: 120070849
KRS: 0000238391
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 750.000,00 zł (opłacony)